×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Ekonomi

Region Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv avvikelse med 22 mnkr mot det uppsatta resultatmålet för 2017 på 62 mnkr.

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service. Region Kronobergs samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den service den själv beslutar om.

Det positiva ekonomiska resultatet för 2017 har påverkats av negativa budgetavvikelser, främst av kostnader för hyrpersonal samt köpt vård inom Hälso-och sjukvårdsnämnden. Den negativa budgetavvikelsen inom verksamheten har kompenserats av ett starkt finansnetto och ökade statsbidrag, till största del gällande statsbidrag för ökade läkemedelskostnader.

– Under 2017 har vi tagit flera krafttag för ett bättre Kronoberg för alla. Framförallt har vi ökat takten i att med bli oberoende av hyrpersonal till januari 2019, något som kommer stabilisera regionens ekonomi. Regionens pengar ska gå till att förbättra tillgängligheten och patientsäkerheten för våra patienter samt att säkra en hållbar arbetsmiljö med rimliga villkor för våra medarbetare, inte till hyrbolag, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Framsteg och utmaningar för kompetensförsörjningen i Region Kronoberg

2017 har varit ett år som likt 2016 präglats av kompetensförsörjningsutmaningar. Hälso- och sjukvården har svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor och läkare i den omfattning som behövs. Flera satsningar på höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor har gjorts under året. Vi kan konstatera att vi sedan hösten har kunnat se ett högt inflöde av sjuksköterskor vilket är mycket positivt i det generationsskifte vi befinner oss i. Det har varit betydligt färre externa avgångar och pensioneringar under hösten 2017 jämfört med samma period föregående år.

Sedan september 2017 arbetar hälso- och sjukvården intensivt för att bli oberoende av hyrpersonal. Beslutet har påverkat delar av vården och medfört att verksamheter behövt kraftsamla och samarbeta på nya sätt. Vi kan nu se positiva effekter på användandet av hyrpersonal och ett trendbrott i kostnadsutvecklingen. Arbetet för en vård oberoende av hyrpersonal är dock långsiktigt och kräver uthållighet för att lyckas.

 Under 2017 fick medarbetare i Region Kronoberg möjlighet att ge sin syn på arbetsmiljön genom en medarbetarenkät. Det totala medelvärdet blev 3,9 på en 5-gradig skala. Ett förhållandevis positivt resultat, med tanke på hösten som varit tuff för delar av sjukvården.