×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
×

Angående din webbläsare

Du använder just nu webbläsaren Internet Explorer för att visa denna hemsida. Internet Explorer är en utgående webbläsare som Microsoft ej längre utvecklar. Eftersom denna hemsida använder ny webbteknik går det därför ej att garantera att allt fungerar eller ser ut som det är tänkt i just Internet Explorer. Vi rekommenderar därför att en modernare webbläsare används som t ex Google Chrome, Firefox eller Mircosofts nyutvecklare webbläsare Edge. Edge finns förinstallerad i Windows 10.
Foreground

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi. Strategin beskriver hur det ska vara att leva, bo och verka i Kronoberg 2025. För att vi ska komma framåt i arbetet med att förverkliga målbilden finns tio konkreta mål för länet att arbeta mot. I nuläget ligger vi i linje med tre av de tio målen.

Läs mer om våra mål på regionkronoberg.se/gronakronoberg

×

Perioden 2014–2017 ökade befolkningen i länet med 4,4% – den fjärde högsta tillväxtnivån i Sverige.

×

Perioden 2014-2017 har antalet sysselsatta i länet ökat med 5,7% – den fjärde högsta ökningen i riket.

×

Perioden 2014–2017 har Kronobergs län haft den fjärde högsta produktivitetsökningen i landet.

×

Regional utveckling och kultur

Utveckling och tillväxt – mål

Det går bra för Kronoberg – men utmaningar återstår

Det regionala utvecklingsarbetet spänner över många områden och har målet att uppnå folkhälsa och social utveckling, en hållbar tillväxt och kompetensutveckling. Under 2018 har de viktiga frågorna varit attraktionskraft, digitalisering, kompetensmatchning och hållbarhet.

Vägledande för Region Kronobergs arbete med regional utveckling är den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025. 2018 inleddes en process för att revidera strategin. Arbetet sker i stor utsträckning i samverkan med andra myndigheter, organisationer, näringsliv och akademi. Region Kronoberg hel- och deläger även bolag som driver regionalt utvecklingsarbete, exempelvis Destination Småland, ALMI, Regionteatern och Musik i syd. Uppdrag genomförs också av externa aktörer genom statliga utvecklingsmedel som fördelas av regionen.

Under 2018 har Region Kronoberg arbetat för att synliggöra det regionala utvecklingsuppdraget. Med budskapen: ”Vi stödjer Kronobergs företag”, ”Vi höjer kompetensen”, ”Vi gör Kronoberg grönare” och ”Vi stödjer kulturen i Kronoberg”, visades bredden i arbetet och vad som blir resultatet för medborgarna. Den här filmen visar några av de satsningar som Regional utveckling drivit eller finansierat under 2018:

För att uppnå hållbar tillväxt arbetar förvaltningen med kulturutveckling, näringslivsutveckling och samhällsplanering, exempelvis infrastruktur inom trafik och bredband. 2018 har landets första regionala skogsstrategi lanserats i samverkan med länsstyrelser, regioner och regionförbund, skogsstyrelse, LRF, lärosäten och näringslivsrepresentanter i hela Småland.

För att öka kompetens och lärande arbetar förvaltningen med kompetensförsörjning, yrkeshögskola, vård- och omsorgscollege, AV-Media (ett resurscentrum för IT i skolan), Grimslövs folkhögskola och kurs- och konferensverksamhet. Under året har många forum, nätverksträffar och utbildningar arrangerats. Drygt 13 000 personer deltog i externa kurser och konferenser 2018.

Folkhälsa- och social utveckling arbetar med folkhälsa, hälsofrämjande arbete som att stärka barn och ungas levnadsvillkor, psykisk hälsa, levnadsvanor, barn- och ungdomsvård och utredningsarbete. Under 2018 anställdes två processledare för att förverkliga Barnens bästa gäller! – i Kronoberg.

Regional utveckling stödjer även projektutveckling av regionala tillväxtprojekt, internationellt arbete och gör regionala analyser. Regionen har årligen nästan 20 miljoner i statligt stöd, så kallat 1:1-anslag, till regional projektverksamhet för tillväxt eller stöd till företag och kommersiell service. 2018 beviljades 15 nya projekt varav sju förstudier. Projektmedlen möjliggör medfinansiering från exempelvis EU-fonder. Regional utveckling får även 5 miljoner årligen från Tillväxtverket för att stärka företag. 2018 fick 26 företag företagsstöd varav 24 fick checkar (2017:24).

Regional utveckling har under senaste två åren börjat driva fler projekt i egen regi. Det tillsammans med att Region Kronobergs miljöenhet har blivit en del av förvaltningen har ökat antalet anställda.