×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
×

Angående din webbläsare

Du använder just nu webbläsaren Internet Explorer för att visa denna hemsida. Internet Explorer är en utgående webbläsare som Microsoft ej längre utvecklar. Eftersom denna hemsida använder ny webbteknik går det därför ej att garantera att allt fungerar eller ser ut som det är tänkt i just Internet Explorer. Vi rekommenderar därför att en modernare webbläsare används som t ex Google Chrome, Firefox eller Mircosofts nyutvecklare webbläsare Edge. Edge finns förinstallerad i Windows 10.
Foreground

Hälso- och sjukvård

Väntetider i vården

Hälso- och sjukvård

Region kronobergs mål är driva ett aktivt arbete för att kunna erbjuda vård och hälsofrämjande åtgärder som präglas av hög kvalitet och tillgänglighet.

Det har varit ett händelserikt år inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Under 2018 har riktningen mot år 2027 och den utvecklingsresa som ska ta vården ”närmare kronobergaren” blivit allt tydligare. En struktur för genomförandet av hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi börjar ta form och flera verksamheter har omsatt strategin i aktiviteter med stöd av sina verksamhetsplaner.

Under året har också flera viktiga samarbeten inletts mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i länet. Barnens bästa gäller i Kronoberg är ett exempel där Region Kronoberg och länets kommuner gemensamt arbetar för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa. Ett annat exempel är det länsgemensamma arbetet för att förbättra den psykiska hälsan i Kronoberg, där Region Kronoberg, kommuner och brukarorganisationer har en gemensam handlingsplan och genomför insatser tillsammans. Under 2018 öppnades även integrerade missbruks- och beroendemottagningar i Ljungby och Växjö. Här erbjuder Region Kronoberg och Kronobergs kommuner samlad spetskompetens inom beroende och missbruk.

Ett fortsatt viktigt arbete som präglat hälso- och sjukvården under året är satsningen för att bli oberoende av hyrpersonal. Syftet är att alla i Kronoberg ska kunna få en god hälso- och sjukvård även i framtiden och att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Kronoberg. Arbetet har varit utmanande inom delar av hälso- och sjukvården, men också gett goda resultat i form av mindre användande av hyrpersonal och förbättrat ekonomiskt resultat.

Hälften av kronobergarna loggade in på 1177 Vårdguiden

Journalen via nätet ­- bekvämt och tidssparande Under 2018 har journalen via nätet utökats med nya funktioner, såsom uppmärksamhetssignal, remisstatus, provsvar från kliniskt kemiska laboratoriet, röntgensvar och svar på konsultationsremiss. Nu är det också möjligt för invånare att [...]Läs mer »

FoU Kronoberg firade 20-årsjubileum

Den 1 februari 1998 föddes FoU Kronoberg, vilket innebär att enheten firade 20-årsjubileum under 2018. Under dessa 20 år har forskningsenheten producerat nästan en doktorsavhandling om året, totalt 18 stycken. I samband med 20-årsjubileet kunde man dessutom konstatera att takten ökar, med [...]Läs mer »

Från penna och papper till Cosmic Nova

Cosmic Nova är anpassade moduler av journalsystemet Cambio Cosmic som utvecklats för att underlätta arbetet på en vårdavdelning. Nova delas in i en digital whiteboard, en bärbar läsplatta och en applikation som är framtagen med fokus på läkarens möte med patienten. I november [...]Läs mer »

Videomöten via Cosmic – ett nytt sätt att möta patienter

Digitala videomöten är en viktig del i Region Kronobergs arbete med digitalisering. Under november 2018 startade ett antal utvalda pilotenheter i gång med videomöten och strax därefter påbörjade ytterligare ett antal enheter att införa det nya arbetssättet. Efter beslut i hälso- och [...]Läs mer »

Äldrehälsa Kronoberg sprids över hela länet

Nu sprids det framgångsrika konceptet Äldrehälsa Kronoberg till östra länsdelen. Förutom det övergripande syftet att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården samt omsorgen handlar arbetet med Äldrehälsa i östra länsdelen till stor del om att identifiera de områden där vi kan [...]Läs mer »

Stort engagemang i förändringsarbetet på BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Kronoberg har under 2018 genomgått ett stort förändringsprogram. Det har bland annat inneburit tydligare mål och strategier, ett enhetligt vårdflöde samt satsningar på arbetsmiljön på kliniken. Barn- och ungdomspsykiatrin har under 2018 visat stort [...]Läs mer »

Nya rutiner för perifer venkateter ger mindre patientlidande och färre komplikationer

Genom ett strukturerat arbete med patientsäkerhet har Region Kronoberg kunnat låta allt fler patienter ha perifer venkateter (PVK) sittande under en längre period. Det ger färre stick och därmed mindre lidande för patienten. Samtidigt har man också kunna se allt färre komplikationer. En [...]Läs mer »

Ny organisation för bättre palliativ vård

Under 2018 har Region Kronoberg klivit framåt vad gäller den palliativa vården. Förutom att utreda hur regionen på bästa sätt organiserar sig för att förbättra den palliativa vården, har man som första region i Sverige påbörjat breddinförande av Kronobergsmodellen, en modell för [...]Läs mer »

Steg för steg närmare kronobergaren!

Med en antagen utvecklingsstrategi och siktet inställt på år 2027, har hälso- och sjukvården börjat ta steg i förverkligandet. Under året har ett brett förankringsarbete skett i organisationen. Parallellt har en struktur byggts upp för att koppla strategin till pågående och planerade [...]Läs mer »

Målmedvetet arbete för en hyroberoende vård

Under 2018 har hälso- och sjukvården fortsatt det målmedvetna arbetet för att minska beroendet av hyrpersonal i vården, och det har gett resultat! Vården är inte hyroberoende än, men har tagit flera kliv i rätt riktning. Vi anlitar hyrpersonal i mindre omfattning och totalt har vi minskat [...]Läs mer »

Folktandvården öppnade ny klinik i Växjö

2018 öppnade Folktandvården en ny klinik i Växjö. Folktandvården Västerbron ligger på Södra Järnvägsgatan precis vid den nya övergångsbron på stationen.   Växjö växer och i takt med det även behovet av tandvård, något som gjort att köerna för vuxna patienter blivit längre de [...]Läs mer »

Ny tandvårdsbuss rullar i länet

I mars invigde Folktandvården Kronoberg en ny tandvårdsbuss. Bussen ska möta upp behovet av tandvård på landsbygden och besöka de orter som i dag inte har någon fast tandvårdsklinik. Den 13 meter långa och fyra meter breda lastbilen är 32 kvadratmeter stor, med en ingång för patienter, [...]Läs mer »

Ett händelserikt år för arbetet med Framtidens vårdbyggnader

Även detta år har det klippts band för nya, bättre och mer ändamålsenliga vårdbyggnader i Kronoberg. Syftet med om- och nybyggnationerna är att kunna möta patienternas framtida vårdbehov och erbjuda medarbetarna en attraktiv och bra arbetsmiljö. CENTRALLASARETTET VÄXJÖ Ny [...]Läs mer »

Patienten delaktig i arbetet för att förhindra våld

Att låta en person som är dömd för våldsbrott vara med och planera för hur hen ska undvika att hamna i våldsamma situationer igen. Kan det vara en god idé? Ja, det säger erfarenheter från en ny metod för våldsprevention som rättspsykiatriska kliniken har börjat använda under 2018. De [...]Läs mer »

Vårdplaner inom vuxenpsykiatrin – för patientens och sjukvårdens skull

Under 2018 arbetade vuxenpsykiatrin intensivt med vårdplaner för verksamhetens patienter. I slutet av året hade vårdplaner upprättats för över 1200 patienter. Det innebär en tydlig planering för behandlingen, tillgänglig för patient och närstående och uttryckt på ett sätt som är [...]Läs mer »

Region Kronoberg släppte musikvideo

Under sommaren 2018 släppte folkhälsa och social utveckling inom Region Kronoberg låten och filmen ”Into your head”. Syftet var att sprida kunskapen om samtycke till sexuella handlingar. Kampanjen bestod dels av en kortare informationsfilm i form av en animerad musikvideo och dels av en [...]Läs mer »

Rocka munnen – nytt verktyg i kampen mot karies

Den 18 maj lanserade Folktandvården Sverige mobilspelet Rocka munnen, spelet som får barn att längta till tandborstningen. Appen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare. I maj 1938 beslutade Sveriges riksdag att införa en offentlig tandvård [...]Läs mer »

Familjeombud förstärker hälso- och sjukvården

Region Kronoberg förstärker sitt arbete med att upptäcka våldsutsatthet, barn som far illa och barn som närstående genom att skapa en regionövergripande struktur av familjeombud. På senare år har våldsutsatthet bland barn och vuxna alltmer sammankopplats med allvarliga konsekvenser för [...]Läs mer »