×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
×

Angående din webbläsare

Du använder just nu webbläsaren Internet Explorer för att visa denna hemsida. Internet Explorer är en utgående webbläsare som Microsoft ej längre utvecklar. Eftersom denna hemsida använder ny webbteknik går det därför ej att garantera att allt fungerar eller ser ut som det är tänkt i just Internet Explorer. Vi rekommenderar därför att en modernare webbläsare används som t ex Google Chrome, Firefox eller Mircosofts nyutvecklare webbläsare Edge. Edge finns förinstallerad i Windows 10.
Foreground

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi. Strategin beskriver hur det ska vara att leva, bo och verka i Kronoberg 2025. För att vi ska komma framåt i arbetet med att förverkliga målbilden finns tio konkreta mål för länet att arbeta mot. I nuläget ligger vi i linje med tre av de tio målen.

Läs mer om våra mål på regionkronoberg.se/gronakronoberg

×

Perioden 2014–2017 ökade befolkningen i länet med 4,4% – den fjärde högsta tillväxtnivån i Sverige.

×

Perioden 2014-2017 har antalet sysselsatta i länet ökat med 5,7% – den fjärde högsta ökningen i riket.

×

Perioden 2014–2017 har Kronobergs län haft den fjärde högsta produktivitetsökningen i landet.

×

Regional utveckling och kultur

Utveckling och tillväxt – mål

Det går bra för Kronoberg – men utmaningar återstår

Det regionala utvecklingsarbetet spänner över många områden och har målet att uppnå folkhälsa och social utveckling, en hållbar tillväxt och kompetensutveckling. Under 2018 har de viktiga frågorna varit attraktionskraft, digitalisering, kompetensmatchning och hållbarhet.

Vägledande för Region Kronobergs arbete med regional utveckling är den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025. 2018 inleddes en process för att revidera strategin. Arbetet sker i stor utsträckning i samverkan med andra myndigheter, organisationer, näringsliv och akademi. Region Kronoberg hel- och deläger även bolag som driver regionalt utvecklingsarbete, exempelvis Destination Småland, ALMI, Regionteatern och Musik i syd. Uppdrag genomförs också av externa aktörer genom statliga utvecklingsmedel som fördelas av regionen.

Under 2018 har Region Kronoberg arbetat för att synliggöra det regionala utvecklingsuppdraget. Med budskapen: ”Vi stödjer Kronobergs företag”, ”Vi höjer kompetensen”, ”Vi gör Kronoberg grönare” och ”Vi stödjer kulturen i Kronoberg”, visades bredden i arbetet och vad som blir resultatet för medborgarna. Den här filmen visar några av de satsningar som Regional utveckling drivit eller finansierat under 2018:

För att uppnå hållbar tillväxt arbetar förvaltningen med kulturutveckling, näringslivsutveckling och samhällsplanering, exempelvis infrastruktur inom trafik och bredband. 2018 har landets första regionala skogsstrategi lanserats i samverkan med länsstyrelser, regioner och regionförbund, skogsstyrelse, LRF, lärosäten och näringslivsrepresentanter i hela Småland.

För att öka kompetens och lärande arbetar förvaltningen med kompetensförsörjning, yrkeshögskola, vård- och omsorgscollege, AV-Media (ett resurscentrum för IT i skolan), Grimslövs folkhögskola och kurs- och konferensverksamhet. Under året har många forum, nätverksträffar och utbildningar arrangerats. Drygt 13 000 personer deltog i externa kurser och konferenser 2018.

Folkhälsa- och social utveckling arbetar med folkhälsa, hälsofrämjande arbete som att stärka barn och ungas levnadsvillkor, psykisk hälsa, levnadsvanor, barn- och ungdomsvård och utredningsarbete. Under 2018 anställdes två processledare för att förverkliga Barnens bästa gäller! – i Kronoberg.

Regional utveckling stödjer även projektutveckling av regionala tillväxtprojekt, internationellt arbete och gör regionala analyser. Regionen har årligen nästan 20 miljoner i statligt stöd, så kallat 1:1-anslag, till regional projektverksamhet för tillväxt eller stöd till företag och kommersiell service. 2018 beviljades 15 nya projekt varav sju förstudier. Projektmedlen möjliggör medfinansiering från exempelvis EU-fonder. Regional utveckling får även 5 miljoner årligen från Tillväxtverket för att stärka företag. 2018 fick 26 företag företagsstöd varav 24 fick checkar (2017:24).

Regional utveckling har under senaste två åren börjat driva fler projekt i egen regi. Det tillsammans med att Region Kronobergs miljöenhet har blivit en del av förvaltningen har ökat antalet anställda.

Ett år i Maker tour – Mot nya höjder med Alfred Nobel och Tekniska museet

4 000 elever i Kronoberg har under 2018 jobbat med utbildningskonceptet Maker tour – Mot nya höjder, vars ständiga mål är att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Dessutom har konceptet gått på export till Gävleborg, Gotland och Eskilstuna.  Maker tour – Mot nya [...]Läs mer »

Region kronobergs regionala utvecklingsarbete – vad innebär det?

Utgångspunkten för Region Kronobergs regionala utvecklingsarbete är Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025. Region Kronoberg har det regionala utvecklingsansvaret i länet och strategin styr inriktningen på arbetet. Regionalt utvecklingsansvar innebär att: [...]Läs mer »

Kronobergs arbetsplatser får hjälp med att resa grönare

Utmaningarna för att minska vår klimatpåverkan är många och våra resor står för en femtedel av vårt koldioxidutsläpp. Under 2018 påbörjade Region Kronoberg och Energikontor Sydost satsningen Res grönt i gröna Kronoberg som hjälper 30 stora arbetsplatser i länet att [...]Läs mer »

Kostnadsfria konsulttimmar till småföretagare

Konsulttimmen, som lanserades av Region Kronoberg hösten 2017, erbjuder småföretagare i länet upp till sex timmar kostnadsfri rådgivning och affärsutveckling. Syftet med konsulttimmen är att de små företagen i regionen ska stärka sin konkurrenskraft, samt att fler företag ska efterfråga [...]Läs mer »

Ny kunskap för att stödja regional utveckling

Region Kronoberg genomför årligen ett antal evenemang för att stödja den regionala utvecklingen. Under 2018 var de största Tylösandsdagarna, MAT 2018 och digitala kompetensdagen. Tylösandsdagarna Under Tylösandsdagarna erbjuds kompetensutveckling i aktuella frågor för personal och [...]Läs mer »

Efterfrågat projekt kompetensutvecklar företag

En av Kronobergs näringslivs största utmaningar är att hitta rätt kompetens som ger företagen möjligheter att utvecklas och växa. För att möta utmaningen driver Region Kronoberg sedan november 2017 projektet Kompetens i Kronoberg. Intresset för att delta i projektet har varit stort. I [...]Läs mer »

OECD-analys av länet klar: Mycket har gjorts men många utmaningar kvarstår

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, har en uppföljning gjorts. I rapporten konstateras att de fyra [...]Läs mer »

Barnens bästa gäller! – i Kronoberg

Kronobergs kommuner och Region Kronoberg vill utveckla arbetsformer och samarbete med varandra för barnens bästa. 2017 fattades beslut i 17 politiska organ för att driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa. Detta är unikt i Sverige. Under hösten 2018 [...]Läs mer »

Ny missbruks- och beroendemottagning

I september invigdes Kronobergs integrerade missbruks- och beroendemottagning. Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför samlar Region Kronoberg och länets kommuner spetskompetensen kring missbruks- och beroendevård i en ny mottagning [...]Läs mer »

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt. OECD:s Territorial Review pekar på att Kronoberg behöver göra mer för att nå full potential i tillväxtarbetet. Alla som [...]Läs mer »

Regional kultursatsning ger mer kultur till fler

Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får invånare och besökare i Kronoberg möjlighet att uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser. I december beslutades att Växjö kommuns koncept Scensommar kommer att arrangeras i länets alla kommuner under [...]Läs mer »

Tillsammans planerar vi för ett hållbart Kronoberg!

Att samhällsplanera Kronoberg är komplext då många olika kompetenser och aktörer i olika roller är inblandade, på olika nivåer. Därför behöver vi tillsammans skapa förutsättningar för att samordna de olika planeringsprocesserna. Det har också kommit nya direktiv och påtryckningar om [...]Läs mer »

AV-Media satsar på programmering

AV-Media är ett regionalt resurscentrum för IT i skolan. Ett av AV-Medias fokusområden 2018 var programmering vilket bland annat innebar fortbildning för länets lärare. AV-Medias verksamhet utgår från skolhuvudmännens behov, den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg 2025” [...]Läs mer »

Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar

I Kronoberg arbetar flera aktörer tillsammans för att förbättra den psykiska hälsan. Region Kronoberg, kommunerna och brukarorganisationerna strävar mot ett gemensamt mål. Under 2018 genomfördes bland annat en suicidpreventionskampanj för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Arbetet grundar [...]Läs mer »

Medborgarscen – allas vår scen

En så kallad Medborgarscen har utvecklats för att historier som speglar det lokala samhället ska få en större plats på teatern. Medborgarscenen ska vara allas scen. Satsningen är en del av ett flerårigt projekt där det regionala kulturutbudet ska utökas för alla människor oavsett [...]Läs mer »

Sagobygden har nu en plats i UNESCO-register

I november 2018 mottog Region Kronoberg det glädjande beskedet att Sagobygden har blivit upptaget på Unescos register över goda metodiska exempel på hur vi kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i vårt fall, den muntliga berättartraditionen. Första svenska exemplet i Unescos [...]Läs mer »

Biblioteken på landsbygden ska bli kreativa mötesplatser

Projektet Kreativa rum syftar till att få boende på landsbygden att hitta tillbaka till sina bibliotek. Under våren och hösten 2018 har Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Hemslöjden i Kronoberg arbetat med att förändra Skruvs bibliotek för att göra det till en mer kreativ [...]Läs mer »

Musik i Syd vill ta musiken till människorna och människorna till musiken

Region Kronoberg är huvudman i aktiebolaget Musik i Syd, tillsammans med Region Skåne. Deras uppdrag är att förse hela regionen med högkvalitativ musik och nå ut till så många människor som möjligt. Musik i Syd arbetar med och mot lokala arrangörer och med det professionella musiklivet, [...]Läs mer »