×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
×

Angående din webbläsare

Du använder just nu webbläsaren Internet Explorer för att visa denna hemsida. Internet Explorer är en utgående webbläsare som Microsoft ej längre utvecklar. Eftersom denna hemsida använder ny webbteknik går det därför ej att garantera att allt fungerar eller ser ut som det är tänkt i just Internet Explorer. Vi rekommenderar därför att en modernare webbläsare används som t ex Google Chrome, Firefox eller Mircosofts nyutvecklare webbläsare Edge. Edge finns förinstallerad i Windows 10.

Så här fördelas skatten

Foreground

En invånare i Kronoberg som tjänar 25 000 kr i månaden (300 000 kr/år) har under 2017 betalat så här mycket i skatt till Region Kronobergs olika verksamheter. Skattesats: 11,60%.

×
31 kr
362 kr
21 985 kr 6 045 kr 3 000 kr 995 kr
2 005 kr
409 kr

Region Kronobergs ekonomi och medarbetare

Region Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mIljoner kronor för 2017, vilket är en positiv avvikelse med 22 miljoner kronor mot det uppsatta resultatmålet för 2017 på 62 miljoner kronor.

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service. Region Kronobergs samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den service den själv beslutar om.

Det positiva ekonomiska resultatet för 2017 har påverkats av negativa budgetavvikelser, främst av kostnader för hyrpersonal samt köpt vård inom Hälso-och sjukvårdsnämnden. Den negativa budgetavvikelsen inom verksamheten har kompenserats av ett starkt finansnetto och ökade statsbidrag, till största del gällande statsbidrag för ökade läkemedelskostnader.

– Under 2017 har vi tagit flera krafttag för ett bättre Kronoberg för alla. Framförallt har vi ökat takten i att med bli oberoende av hyrpersonal till januari 2019, något som kommer stabilisera regionens ekonomi. Regionens pengar ska gå till att förbättra tillgängligheten och patientsäkerheten för våra patienter samt att säkra en hållbar arbetsmiljö med rimliga villkor för våra medarbetare, inte till hyrbolag, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Framsteg och utmaningar för kompetensförsörjningen i Region Kronoberg

2017 har varit ett år som likt 2016 präglats av kompetensförsörjningsutmaningar. Hälso- och sjukvården har svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor och läkare i den omfattning som behövs. Flera satsningar på höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor har gjorts under året. Vi kan konstatera att vi sedan hösten har kunnat se ett högt inflöde av sjuksköterskor vilket är mycket positivt i det generationsskifte vi befinner oss i. Det har varit betydligt färre externa avgångar och pensioneringar under hösten 2017 jämfört med samma period föregående år.

Sedan september 2017 arbetar hälso- och sjukvården intensivt för att bli oberoende av hyrpersonal. Beslutet har påverkat delar av vården och medfört att verksamheter behövt kraftsamla och samarbeta på nya sätt. Vi kan nu se positiva effekter på användandet av hyrpersonal och ett trendbrott i kostnadsutvecklingen. Arbetet för en vård oberoende av hyrpersonal är dock långsiktigt och kräver uthållighet för att lyckas.

 Under 2017 fick medarbetare i Region Kronoberg möjlighet att ge sin syn på arbetsmiljön genom en medarbetarenkät. Det totala medelvärdet blev 3,9 på en 5-gradig skala. Ett förhållandevis positivt resultat, med tanke på hösten som varit tuff för delar av sjukvården.

Överlag positiva resultat i Region Kronobergs medarbetarenkät

I oktober fick alla medarbetare i Region Kronoberg möjlighet att ge sin syn på arbetsmiljön, genom en medarbetarenkät. Resultatet används för att göra förbättringar – både på arbetsplatsnivå och övergripande. 78 procent av medarbetarna svarade på enkäten, och det totala [...]Läs mer »

Fokus på diskrimineringsgrunderna i värdegrundsarbetet

I Region Kronobergs verksamhetsplan för 2017 fanns målet att ”alla medarbetare ska ha goda kunskaper om vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna”. För att nå målet togs en utbildning fram om diskriminering som kompletterade befintligt dialogmaterial om värdegrunden med frågor om [...]Läs mer »

Introduktionsprogram ska ge nya chefer en bra start

Under 2017 sjösattes en ny, standardiserad rutin för introduktion av nya chefer i vår organisation. Syftet är att ge nya chefer en bra start, strukturerad introduktion samt att säkerställa att de delar som ingår i chefs- och ledarskap i Region Kronoberg är väl kända och tydliga för den [...]Läs mer »

Satsning för kommunikativt ledarskap

Under 2017 har drygt 100 personer gått den obligatoriska kommunikations- utbildningen för chefer i Region Kronoberg som genomförs av kommunikationsavdelningen. Utbildningssatsningen ska öka det kommunikativa ledarskapet och bygger på forskning som visar att kommunikativa ledare har stort [...]Läs mer »

Region Kronoberg som arbetsgivare

Region Kronoberg är den näst största arbetsgivaren i Kronobergs län. Hos oss jobbar ungefär 6000 personer inom ungefär 100 olika yrken: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, projektledare, sjukgymnaster, skötare, ingenjörer, biomedicinska analytiker, samordnare, ekonomer, [...]Läs mer »