×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Familjeombud förstärker hälso- och sjukvården

Region Kronoberg förstärker sitt arbete med att upptäcka våldsutsatthet, barn som far illa och barn som närstående genom att skapa en regionövergripande struktur av familjeombud.

På senare år har våldsutsatthet bland barn och vuxna alltmer sammankopplats med allvarliga konsekvenser för hälsan. Personer som utsatts för våld och som söker hjälp för sina besvär inom hälso- och sjukvården nämner dock sällan något om sin våldsutsatthet. En förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda adekvat vård, stöd och hjälp är att våldsutsattheten upptäcks.

Barnets hälsa kan även påverkas negativt när någon i barnets närhet har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, missbruk eller när någon nära barnet dör. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadie nå dessa barn med information, råd och stöd för att förhindra framtida ohälsa.

Ett familjeombud är en resursperson som inom sin verksamhet bidrar till att stärka och strukturera Region Kronobergs samlade arbete med våld i nära relationer, barn som far illa och barn som närstående. Familjeombuden uppmärksammar och informerar verksamheten inom området. De är ett stöd och bollplank i verksamheten och tydliggör det ansvar alla inom verksamheten har för att agera enligt lagkrav och arbetsrutiner, utan att för den sakens skull ta över ansvaret från chefer eller medarbetare. De ger en strukturell hållbarhet som bidrar till ökad kompetens och kvalitetssäkring av vårt uppdrag inom dessa områden.

I december 2018 fanns det 48 familjeombud som representerar olika verksamheter inom hälso- och sjukvården. Vuxenpsykiatrin och Rättspsykiatrin har i sin tur interna nätverk där de regionövergripande familjeombuden sprider kunskapen vidare till lokala varianter av familjeombud. Familjeombuden får en obligatorisk grundutbildning och träffas därefter två gånger om året för att fylla på med ny kunskap och dela erfarenheter och nätverka med varandra.

– Utbildningen till familjeombud har gett insikt i barns utsatthet och vårt ansvar som vårdgivare att uppmärksamma och kunna ge hjälp och stöd, lotsa till de stöttande forum som finns i samhället och att alltid göra det bästa för barnen. Familjeombud är ett bra sätt att jobba med svåra frågor, säger Anna Tillman, familjeombud för Ögonkliniken i Växjö.

Läs mer…

Om Familjeombuden >>

« Tillbaka