×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Ny organisation för bättre palliativ vård

Under 2018 har Region Kronoberg klivit framåt vad gäller den palliativa vården. Förutom att utreda hur regionen på bästa sätt organiserar sig för att förbättra den palliativa vården, har man som första region i Sverige påbörjat breddinförande av Kronobergsmodellen, en modell för samtal vid allvarlig sjukdom.

Många lever med kroniska sjukdomar idag och de kan ha behov av palliativ vård i olika perioder när de mår sämre. Vi behöver organisera oss på ett sätt som underlättar för patienten och samtidigt säkerställa att vi har rätt kompetens för att möta deras behov, säger Helene Reimertz, läkare i palliativa rådgivningsteamet och en av drivkrafterna bakom den palliativa vården i Kronoberg.

Ökad trygghet med ny organisation

Under 2018 gav hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för uppbyggnad av en utökad palliativ vård i Region Kronoberg. Utredningen visar att vården behöver ta hänsyn till att allt fler insjuknar och lever länge med sin livshotande sjukdom och under avrapporteringen beslutades att arbetet ska fortsätta genom att införliva fyra punkter som framkommit i rapporten:

  1. Palliativt team med patientansvar ges utökat uppdrag att kunna ge stöd tidigare i sjukdomsförloppet oavsett diagnos för de som har behov av specialiserad palliativ vård.
  2. Palliativt konsultteam för vårdgivare etableras, för att kunna vara en mobil resurs för den allmänna palliativa vården.
  3. Palliativ specialistkompetens dygnet runt etableras för att ge stöd till hemsjukvården för de patienter som det palliativa teamet har behandlingsansvar för och erbjuda konsultativt stöd till andra vårdgivare.
  4. Specialiserade palliativa slutenvårdsavdelningar med hospice-karaktär omfattande 10-15 platser inrättas för att de personer som i perioder inte har möjlighet att bo hemma kan erbjudas vård som är anpassad efter deras behov.

Kronobergsmodellen – samtal vid allvarlig sjukdom

Under året startade även breddinförandet av Kronobergsmodellen för samtal vid allvarlig sjukdom. Modellen innefattar strukturerade patientsamtal med stöd av en särskild samtalsguide, kurs i samtal vid allvarlig sjukdom av läkare vid sjukhusen i Region Kronoberg, stöd och handledning av läkargruppen samt vetenskaplig utvärdering. Alla specialistläkare i Region Kronoberg är inbjudna att gå samtalskursen och cirka 50 personer har gått den under 2018.

Syftet med modellen är att personer med allvarlig sjukdom och deras närstående ska erbjudas samtal om mål och prioriteringar, som ett led i att individualisera vården och främja möjligheten att leva ett gott liv.

När vi har genomfört ett strukturerat samtal vid allvarlig sjukdom i god tid, ges patienten bättre förutsättningar att prioritera vad som är viktigt för dem och därmed ökad trygghet. Samtidigt har vi skapat en god relation och ”svåra” samtal blir lättare att ge när det väl är dags, säger Helene Reimertz.

”Kronobergsmodellen” är ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Palliativt centrum för samskapad vård, Linnéuniversitetet och Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds Universitet/Region Skåne och modellen tar sin utgångspunkt från internationell erfarenhet framför allt från USA och Storbritannien.

« Tillbaka