×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Barnens bästa gäller! – i Kronoberg

Kronobergs kommuner och Region Kronoberg vill utveckla arbetsformer och samarbete med varandra för barnens bästa. 2017 fattades beslut i 17 politiska organ för att driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa. Detta är unikt i Sverige. Under hösten 2018 anställdes två processledare för att driva arbetet vidare. 

Arbetet har fått namnet: Barnens bästa gäller! – i Kronoberg. Syftet är att tillsammans skapa en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är att utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. Arbetet har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting It Right for Every Child” (GIRFEC). Parterna ska komma fram till gemensamma modeller/arbetssätt kring barn och unga. Arbetet leds av en styrgrupp med chefer från hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten och polisen.

De anställda processledarna ska arbeta med länsgemensamma arbetsmodeller, styrning, medborgar- och brukarperspektivet, hur samverkan och kompetensutveckling ska se ut, uppföljning och utvärdering. I processen kommer allt det bra arbete som redan sker i kommunerna och i Region Kronoberg tas tillvara.

Praxismodell och välbefinnandehjul på länsnivå

Under 2018 satte arbetet med att översätta Skottlandsmodellen till Kronoberg i gång på allvar. Den 7 december beslutade styrgruppen för ”Barnens bästa gäller – i Kronoberg” att ta fram en länsgemensam praxismodell och påbörja utformningen av välbefinnandehjulet. Tvärgrupp barn blir projektarbetsgrupp och får i uppdrag att utöka med ytterligare professioner och arbeta med praxismodell och begrepp. De tvärprofessionella grupper som finns i kommunerna ska också vara delaktiga i arbetet.

Läs mer…

Om ”Barnens bästa gäller! – i Kronoberg” >>

« Tillbaka