×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Överlag positiva resultat i Region Kronobergs medarbetarenkät

I oktober fick alla medarbetare i Region Kronoberg möjlighet att ge sin syn på arbetsmiljön, genom en medarbetarenkät. Resultatet används för att göra förbättringar – både på arbetsplatsnivå och övergripande. 78 procent av medarbetarna svarade på enkäten, och det totala medelvärdet blev 3,9 på en 5-gradig skala.

– Med tanke på att vi hade en ganska tuff höst, framför allt inom delar av hälso- och sjukvården, är resultatet överraskande positivt, säger HR-direktör Caroline Gabrielsson Palmqvist.

Årets medarbetarenkät genomfördes mellan 16 oktober och 6 november 2017. Den innehöll ett antal bakgrundsfrågor, och sedan frågor på teman som ledarskap, medarbetarskap, motivation, arbetsgemenskap och hälsa.

Det frågeområde som fick det allra högsta medelvärdet var arbetsgemenskap, tätt följt av motivation och jämställdhet.

Den enskilda fråga som fick högst betyg av alla (4,4) var ”Mitt arbete känns meningsfullt”.

– Det är självklart glädjande och kanske inte så överraskande att många upplever det så, eftersom vi faktiskt gör skillnad i människors vardag. Att gå till jobbet med den känslan är nog viktigare än mycket annat, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Frågan som fick lägst medelvärde (3,6) var ”Jag hinner vanligtvis med mina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid”. Inte heller det ett särskilt överraskande resultat, eftersom vi under en längre period haft stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen, menar Caroline Gabrielsson Palmqvist och Martin Myrskog.

Forskning visar att ledarskap och kommunikativt ledarskap har stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. Det övergripande resultatet visar att ledarskapet överlag är gott i Region Kronoberg, med ett medelvärde på 3,9. Ändå är just detta ett område som vi behöver fortsätta jobba med framöver:

– Ledarskapet har stor påverkan på totalupplevelsen av arbetsmiljön. Ett väl fungerande ledarskap för med sig goda effekter inom många andra områden”, säger Caroline Gabrielsson Palmqvist.

För arbetsplatser som på olika sätt behöver arbeta för att förbättra sin arbetsmiljö finns både interna och externa möjligheter till stöd. Inom organisationen finns en särskild tvärprofessionell grupp – med kompetens inom till exempel ekonomi, uppföljning, HR och kommunikation – som extra resurs för cheferna. Region Kronoberg har också avtal med fem olika externa leverantörer, som kan stötta när det gäller till exempel grupputveckling och chefscoachning.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att medarbetarenkäten bara ger en överblicksbild, och ska vara en del i hela det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska göras kontinuerligt på alla arbetsplatser, säger Caroline Gabrielsson Palmqvist.

« Tillbaka