×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Kollektivtrafiken sparar samhället minst 433 miljoner kronor varje år

Resenärerna i Kronobergs län sparar samhället stora pengar varje år. Samhällsekonomiska värdet av kollektivtrafiken i Kronobergs län uppgår till minst 433 miljoner kronor varje år enligt en rapport från Trivector Traffic AB.

Kollektivtrafiken sparar samhället stora kostnader som aldrig syns i en vanlig företagsekonomisk beräkning, men kollektivtrafiken är i många fall en god affär för samhället. I diskussionerna kring kollektivtrafikens kostnader betraktas dessa dock oftast som en utgiftspost och inte som en investering och bidrag till samhällsnyttan. För att ta reda på hur stort kollektivtrafikens bidrag är till samhället har Trivector fått i uppdrag att beräkna samhällsnyttan av kollektivtrafiken i länet. Uppdraget har resulterat i rapporten ”Värdering av kollektivtrafikens samhällsnytta i Kronobergs län”.

Samhällsnyttan, inklusive besparingarna i miljökostnader, är stor men inte alltid lättberäknad.

Det är svårt att exakt värdera samtliga effekter som påverkar samhällsnyttan. De effekter som går att värdera för en samhällsekonomisk beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta i Kronoberg och som är med i rapporten är följande:

  • Producenteffekter är trafikleverantörens intäkter och kostnader, förenklat biljettintäkterna minus kostnaden för trafiken.
  • Externa effekter är ett samlingsbegrepp för de effekter som trafiken orsakar som drabbar resenären indirekt. Hit hör utsläpp, olyckor, slitage på infrastruktur, buller och folkhälsoeffekter.
  • Effekter på den offentliga budgeten består av förändrade skatteintäkter.

Det som också bör noteras är att det finns en lång rad effekter som inte ingår och därmed inte har inkluderats i den här studien. Bland dessa kan nämnas:

  • Effekter på regional tillgänglighet, arbetsmarknad och sysselsättning.
  • Sociala nyttor, exempelvis mervärde för personer som saknar körkort eller tillgång till bil.
  • Resenärers tillkommande kostnader för inköp och drift av fordon.

Beräkningarna av effekterna är gjorda utifrån antagandet att dagens kollektivtrafik inte finns, utan resandet utförs med bil istället. Vi kan konstatera att kollektivtrafiken i Kronobergs län bidrar till sammanvägd samhällsekonomisk nytta med minst 433 miljoner kronor varje år. Den enskilt största orsaken till detta är kollektivtrafikens positiva effekter på folkhälsan.  Att resa kollektivt leder till ökad fysisk aktivitet för resenärerna, vilket minskar samhällets kostnader för exempelvis sjukvård och sjukskrivningar.

Rapporten visar också att de mål och resandeökningar som finns med i Trafikförsörjningsprogrammet till år 2025 kommer att bidra till en positiv nytta för samhället med ytterligare 85 miljoner kronor.

Foto: Mats Samuelsson

« Tillbaka